Công cụ này phát triến để phục vụ cho mục đích học thuật, logic chuyển đổi dựa trên công trình nghiên cứu "cải tiến chữ Quốc Ngữ" của PGS.TS Bùi Hiền.
Loại dịch: Tiếng Việt -> Tiếq Việt
This website uses cookies to analyse traffic (only anonymized and aggregated data), remember your preferences, and serve non-personalized advertisments (using Adsense ads to compliant GDPR and CCPA). More info or if you are already got it, click here to dismiss this message.