Công cụ này phát triến để phục vụ cho mục đích học thuật, logic chuyển đổi dựa trên công trình nghiên cứu "cải tiến chữ Quốc Ngữ" của PGS.TS Bùi Hiền.
Loại dịch: Tiếng Việt -> Tiếq Việt

Kết quả

Loading reviews...

Related tools: